Slider

Taylor’s Select Reserve Port

Porto jest jednym z wielkich klasyków europejskich win. Wielu z najstarszych i najbardziej znanych producentów, takich jak Taylor czy Croft, pochodzi z Anglii lub ze Szkocji, ponieważ przez większą część historii tego wina Wielka Brytania była zdecydowanie największym jego rynkiem. Historia porto jest długa i fascynująca! Stało się ono bardzo popularnym trunkiem w Anglii po Traktacie Methuen z 1703 r., kiedy to kupcy mogli importować je przy niskich opłatach, a to w czasie, gdy wojna z Francją pozbawiła angielskich smakoszy win francuskich... Wielka Brytania poznała porto w 1678r., gdy kupiec z Liverpoolu wysłał dwóch nowych przedstawicieli do Viana do Castelo, na północ od Porto, aby nauczyć się handlu winem. Podczas pobytu w Douro obaj panowie odwiedzili Opata gminy Lamego, który ugościł ich "bardzo przyjemnym, słodkim i niezwykle gładkim winem, wzmocnionym destylowanym duchem". Trunek tak im zasmakował, że wykupili zapasy opata i wysłali je do domu. Porto jest winem wzmacnianym. Oprócz tego, że poprzez dodanie brandy przed zakończeniem fermentacji, zachowuje ono część naturalnej słodkości winogron (dzięki czemu jest bogate, okrągłe i gładkie na podniebieniu), to wzmocnienie jego mocy pozwalało ówcześnie na bezstratny transport ładunków statkami do Londynu. Wyrazem brytyjskiego uwielbienia dla porto było utworzenie przez stowarzyszenie handlowe klubu dżentelmenów pod nazwą British Factory House (Feitoria Inglesa) w mieście Porto.

Porto produkowane jest w górskich rejonach Doliny Douro w północnej Portugalii, jednej z najstarszych i najpiękniejszych winnic na świecie, gdzie wytwarzano wino przez co najmniej dwa tysiące lat. W 1756 roku winnice w Douro stały się pierwszym winnym obszarem na świecie, który został oznaczony prawnie. Dziś, każda butelka prawdziwego porto oznaczona jest specjalną banderolą potwierdzającą, że wino pochodzi właśnie stamtąd. Podobnie jak inne wspaniałe wina klasyczne, porto zawdzięcza swój charakterystyczny charakter niepowtarzalnej kombinacji klimatu, gleby, winogron i tradycji winiarskich. Unikalnego terroir doliny Douro nie da się podrobić.

Chociaż wino jest produkowane w głębi lądu w Dolinie Douro, swoją nazwę bierze od nadmorskiego miasta Oporto, z którego jest tradycyjnie eksportowane. Aż do 20 wieku, było sprowadzone rzeką Douro z winnic w specjalnych łodziach znanych jako barcel rabelos. Następnie wyładowywano je do lóż domów portowych, które ciągną się wąskimi uliczkami Vila Nova de Gaia, naprzeciwko starego centrum Porto. Tam wino pozostawiano do dojrzenia, mieszano, butelkowano i ostatecznie wysłano.

Porto uważane jest za jedno z najbardziej cywilizowanych i towarzyskich win. Na przestrzeni wieków rozwinęło się wiele obyczajów i rytuałów związanych z jego degustacją. Stało się tak najpewniej za sprawą Brytyjczyków z ich znanym umiłowaniem ceremonii i tradycji. Przykładem jest zwyczaj wedle którego butelka lub karafka porto podawana do uroczystej kolacji nie powinna w ogóle dotknąć stołu, a być stale w ruchu przekazywana do lewej ("pass the port to port").

Taylor's Select Reserve Port jest przykładem klasycznego dla porto intensywnego nosa czarnych owoców. Mocne, energiczne, pełne podniebienie, z mocnymi owocowymi smakami i długim finiszem. Kolor głęboki, rubinowo-czerwony z domieszką granatu.

Wino deserowe, rozgrzewające. Doskonały akompaniament dla serów o bogatym smaku (np. Gorgonzola, Crescenza, Cheddar, Brie, Cambozola), suszonych owoców i deserów z czekolady, karmelu lub czarnych owoców. Po otwarciu nadaje się do bezpośredniego spożycia bez konieczności dekantacji.


english version

Port is one of the great classics of European wines. Many of the oldest and most well-known producers, such as Taylor or Croft, come from England or Scotland, because for much of the history of this wine the United Kingdom was by far the largest of its markets. The history of Porto is long and fascinating! It became a very popular liquor in England after the Methuen Treaty of 1703, when merchants could import it at low fees, at a time when the war with France deprived English gourmands of French wines. Great Britain met port in 1678, when a Liverpool merchant sent two new representatives to Viana do Castelo, north of Porto, to learn how to trade wine. During their stay in Douro, both gentlemen visited the Abbot of Lamego, who hosted them "a very pleasant, sweet and extremely smooth" wine, which was "strengthened with distilled spirit". The liquor tasted them so much that they bought the abbot's supplies and sent them home. Port is a fortified wine. Apart from the fact that by adding the brandy before wine fermentation, it retains part of the natural sweetness of the grapes (thanks to which it is rich, round and smooth on the palate), strengthening its power allowed for lossless transport to London at that time. An expression of British adoration for port was the creation of a gentlemen's club by the trade association under the name British Factory House (Feitoria Inglesa) in the city of Porto.

Porto is produced in the mountainous eastern regions of the Douro Valley in northern Portugal, one of the oldest and most beautiful vineyards in the world, where wine has been produced for at least two thousand years. In 1756, the port vineyards in Douro became the first wine area in the world that was marked by law. Today, each bottle of real port is marked with a special band confirming that the wine comes from there. Like other great classical wines, porto owes its distinctive character to the unique combination of climate, soil, grapes and wine traditions. The unique terroir of the Douro valley cannot be faked.

Although the wine is produced inland in the Douro Valley, it takes its name from the seaside town of Oporto, from which it is traditionally exported. Until the 20th century, it was brought to the Douro river from vineyards in special boats known as barcelos rabelos. Then they were unloaded into the lodges of the port houses, which stretch along the narrow streets of Vila Nova de Gaia, opposite the old center of Porto, where the wine was left to ripen, to be mixed, bottled and finally sent.

Porto is considered one of the most civilized and social wines! Over the centuries, many customs and rituals associated with his tasting have been developed. It was probably because of the British with their well-known love for ceremony and tradition. An example is the custom according to which a bottle or a carafe of porto served for a formal dinner should not touch the table at all and be constantly on the move to the left ("pass the port to port").

Taylor's Select Reserve Port is an example of a classic porto with an intense nose of black fruits. Strong, energetic, full palate, with strong fruity flavors and a long finish. In colour deep, ruby red with an admixture of navy blue.

This warming dessert wine is a perfect accompaniment for cheeses with a rich taste (eg Gorgonzola, Crescenza, Cheddar, Brie, Cambozola), dried fruits and desserts made of chocolate, caramel or black fruit. Once opened, it is suitable for direct consumption without decanting.


'Taylor’s Select Reserve Port' has no comments

Be the first to comment this post!

Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published.

Telefon kontaktowy: (+48) 508 490 819
Napisz do nas: hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik: booking@rotterdamwinebar.pl
Telefon kontaktowy:
(+48) 508 490 819
Napisz do nas:
hello@rotterdamwinebar.pl
Zarezerwuj stolik:
booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone: (+48) 508 490 819
Write to us: hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table: booking@rotterdamwinebar.pl
Contact phone:
(+48) 508 490 819
Write to us:
hello@rotterdamwinebar.pl
Book a table:
booking@rotterdamwinebar.pl
Slider